Afrika-Club

  • Gituru Secondary School, Kinangop Plateau, Kenia
    Afrika-Club, Borgholzhausen, Deutschland
  • Umwelt
Schulpartnerschaft, Umweltschutz